10 Cặp Từ Trái Nghĩa Thông Dụng Trong Tiếng Anh

by Thiên Tú · 0 comments in Kinh Nghiệm

1. Love/Hate: Yêu/Ghét
2. Hot/Cold: Nóng/Lạnh
3. Happy/Sad: Vui/Buồn
4. Good/Spoiled: Ngoan/Hư
5. Hard-working/Lazy: Chăm chỉ/Lười nhác
6. Beautiful/Ugly: Đẹp/Xấu
7. Long/Short: Dài/Ngắn
8. Big/Small: To/Nhỏ
9. Positive/Negative: Tích cực/Tiêu cực
10. Nobel/Mean: Cao thượng/Thấp hèn.

chia se 10 Cặp Từ Trái Nghĩa Thông Dụng Trong Tiếng Anh

Nhận xét

About Thiên Tú
Chia Sẻ Các Phương Pháp Học - Phần Mền Học Tiếng Anh

Visit my website →

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: