7 Nguyên Tắc Để Học Tiếng Anh Hiệu Quả Effortless English

by Thiên Tú · 5 comments in Kinh Nghiệm Học Tiếng Anh,Uncategorized

7 RULES TO LEARNING ENGLISH

 RULE 1: Study Phrases, Not Individual Words

Never study a single, individual word. Never.

When you find a new word, always write down The Phrase it is in. Always. When you review, always review all of the phrase,.. not the word.

Collect phrases.

Your speaking and grammar will improve 4-5 times faster. Always write the complete phrase.
Never again study a single word. Never write a single word in your notebook,

Learn Phrases Only.

Quy tắc 1: Học theo từng cụm, không phải từ đơn lẻ

Không bao giờ học một từ đơn lẻ.

Khi bạn gặp một từ mới, luôn viết trọn câu, cụm chứa từ đó. Khi bạn ôn lại nó luôn ôn cả cụm, không phải một từ.

Thu thập các cụm liên quan đến từ đó.

Kỹ năng nói và viết của bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn 4-5 lần. Luôn viết ra một cụm hoàn chỉnh.

Không học lại chỉ một từ, không viết lại chỉ một từ ra giấy.

Chỉ học theo cụm.

 

RULE 2: Don’t Study Grammar

Stop studying grammar.

Right now. Stop. Put away your grammar books and textbooks. Grammar rules teach you to think about English, you want to speak automatically– without thinking! With Effortless English, you learn English without grammar study.

Your speaking improves quickly. You succeed. You speak English naturally. So Rule 2 is: Don’t Study Grammar!

Quy tắc 2: Không học ngữ pháp.

Ngừng học ngữ pháp.

Ngay bây giờ, Gạt sang một bên sách ngữ pháp của bạn. Các luật ngữ pháp trong Effortless English sẽ giúp bạn không cần phải học ngữ pháp.

Khả năng nói tiếng anh của bạn sẽ được cải thiện nhanh. Bạn sẽ thành công! Bạn nói tiếng anh một cách tự nhiên.

 

RULE 3: The Most Important Rule– Listen First

You must listen to UNDERSTANDABLE English. You must listen to English EVERYDAY. Don’t read textbooks. Listen to English. Its simple. That is the key to your English success. Stop reading textbooks. Start listening everyday.

Quy tắc 3: Nguyên tắc rất quan trọng – Nghe trước

Bạn phải nghe thì mới hiểu được tiếng anh. Bạn phải nghe hàng ngày. Đừng đọc sách giáo khoa. Hãy nghe tiếng anh. Nó rất đơn giản. Nó là chìa khóa giúp tiếng anh của bạn thành công. Hãy ngừng đọc sách giáo khoa. Bắt đầu nghe hằng ngày.

 

RULE 4:  Slow, Deep English Learning Is Best 

Hyun learned a lot of words in a short time. Her learning was short and shallow. That’s why she quickly forgot the words. That’s why she could not use them.

The secret to speaking easily is to learn every word & phrase DEEPLY.

Its not enough to know a definition. Its not enough to remember for a test. You must put the word deep into your brain.

To speak English easily, you must repeat each lesson many times.

You must learn English deeply.

Learn deeply, speak easily.

Learn deeply, speak easily.

How do you learn deeply? Easy– just repeat all lessons or listening many times. For example, if you have an audio book, listen to the first chapter 30 times before you go to the second chapter. You could listen to the first chapter 3 times each day, for 10 days.

Quy tắc 4: Học tiếng Anh chậm, sâu là cách tốt nhất.

Bí quyết để nói dể dàng là học từ và cụm sâu sắc.

Sẽ không đủ để biết một định nghĩa, sẽ không đủ để nhớ cho một bài kiểm tra.

Bạn phải đặt một từ thật sâu vào trong đầu.

Để nói tiếng Anh tốt bạn phải nhắc lại từng bài nhiều lần.

Bạn phải học tiếng Anh thật sâu.

Học càng sâu, nói càng dể dàng.

Học sâu bằng cách nào? Rất đơn giản – Nhắc lại hoặc nghe lại tất cả các bài nhiều lần.

Ví dụ: Bạn có một audio, Hãy nghe chương đầu 30 lần trước khi chuyển sang chương tiếp theo. Bạn có thề nghe chương đầu 3 lần mỗi ngày và nghe trong 10 ngày.

 

RULE 5: Use Point Of View Mini-Stories

I call these stories “Point Of View Mini-Stories”. They are the most powerful way to learn and use English grammar automatically.

Use Point of View Stories for Automatic Grammar
Use Point of View Stories for Automatic Grammar

You must learn grammar by listening to real English. The best way is to listen to the same story… told in different times (points of view): Past, Perfect, Present, Future.

How do you do this? Easy! Find a story or article in the present tense. Then ask your native speaker tutor to write it again in the Past, with Perfect tenses, and in the Future. Finally, ask him to read and record these stories for you.

Then you can listen to story with many different kinds of grammar. You don’t need to know the grammar rules. Just listen to the Point of View stories and you will improve grammar automatically!

You can also find Point of View lessons and use them to learn grammar automatically.

It is powerful. It is simple. It is successful. You will succeed. You will use correct grammar naturally and automatically.

This is the secret to English grammar.

Quy tắc 5: Use Point Of View Mini-Stories

Tôi gọi các câu chuyện này là Point Of  View Mini-Stories ( chưa biết dịch sao cho đúng ). Đó là cách hiệu quả nhất để học và dùng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự nhiên..

Dùng Point of View Stories cho ngữ pháp phản xạ tự nhiên.

Bạn phải học ngữ pháp thông qua nghe tiếng Anh chuẩn. Cách tốt nhất là nghe cùng một câu chuyện được kể trong nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau (points of view): quá khứ, hiện tại, tương lai. Làm sao làm vậy được? Dể thôi! Tìm một bài báo hay câu chuyện trong thì hiện tại sau đó nhờ người nói tiếng bản xứ viết lại nó ở quá khứ, với thì hoàn thành, và trong tương lai. Cuối cùng, nhờ người ấy đọc và ghi âm lại

những câu chuyện ấy cho bạn. Sau đó bạn có thể nghe lại câu chuyện này với nhiều dạng ngữ pháp khác nhau. Bạn không cần biết đến các quy luật ngữ pháp. Chỉ cần nghe Point of View stories và bạn sẽ tiến bộ một cách tự nhiên.

Bạn có thể tìm bài tập Point of View và dùng nó để học ngữ pháp một cách tự nhiên. Nó rất hiệu quả, đơn giản và bạn sẽ thành công. Bạn sẽ dùng đúng ngữ pháp một cách tự nhiên.

Đây là bí quyết để học ngữ pháp.

 

RULE 6: Only Use Real English Lessons & Materials

You learn real English if you want to understand native speakers and speak easily. Use real magazines, audio articles, TV shows, movies, radio talk shows, and audio books.

Learn Real English, Not Textbook English

Learn Real English, Not Textbook English

Quy tắc 6: Chỉ dùng những tài liệu và bài anh văn chuẩn

Bạn học anh văn chuẩn nếu bạn muốn hiểu được người bản sứ và nói một cách dể dàng.Dùng các bài báo , tạp chí, chương trình truyền hình, phim, đài và các audio chuẩn.

Học tiếng Anh chuẩn chứ không phải sách tiếng Anh.

Học tiếng Anh chuẩn chứ không phải sách tiếng Anh.

 

RULE 7: Listen and Answer, not Listen and Repeat

Use Listen & Answer Mini-Story Lessons

In each Mini-Story Lesson, a speaker tells a short simple story. He also  asks a lot of easy questions. Every time you hear a question, you pause and answer it.

You learn to answer questions quickly– without thinking. Your  English becomes automatic.

Nguyên tắc 7: Nghe và trả lời câu hỏi, đừng nghe và lặp lại

Sử dụng bài học về nghe và trả lời câu hỏi: mini-story.

Mỗi bài học mini-story người nói sẽ kể một câu chuyện ngắn đơn giản. Và ông ấy sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi. Mỗi lần nghe câu hỏi đó bạn bấm nút dừng và trả lời nó. Bạn bắt buộc phải trả lời.

Bạn học trả lời câu hỏi nhanh và càng nhanh càng tốt- không cần phải nghĩ. Tiếng anh của bạn sẽ trở nên tự động khi nói hoặc nghe.

BÀI HỌC EFFORTLESS ENGLISH ONLINE

chia se 7 Nguyên Tắc Để Học Tiếng Anh Hiệu Quả Effortless English

Tìm kiếm Google:

  • 7 nguyen tac hoc tieng anh
  • học tiếng anh bằng effortless english
  • hoc tieng anh voi effortless english
  • 7 quy tac hoc tieng anh
  • 7 rules effortless english
  • 7 nguyên tắc học effortless english
  • 7 cách học tiếng anh
  • 7 phuong phap hoc tieng anh hieu qua
  • 7 quy tắc học tiếng anh effortless english
  • 7 phương pháp học tiếng anh effortless

About Thiên Tú
Chia Sẻ Các Phương Pháp Học - Phần Mền Học Tiếng Anh

Visit my website →

{ 5 comments… read them below or add one }

Mến Lê September 20, 2013 at 13:35

Mình học tiếng anh rất kém. Mình muốn thi toeic mà không biết bắt đầu từ đâu. Mong được các bạn cùng chia sẻ.

Reply

Học tiếng Anh September 25, 2013 at 14:41

Chúng ta hãy cùng học tiếng Anh chăm chỉ nhé.

Reply

Hải Yến Jenny September 29, 2013 at 13:17

để mình nghe thử xem sao? mình đang rất khổ tâm về vấn đề nghe và nói này

Reply

Dương Việt Thành October 10, 2013 at 03:42

muốn nghe nói tốt thì học theo pp của AJ Hoge là ok nhất

Reply

Dao Thanh July 8, 2014 at 01:21

Mình cũng đang loay hoay vấn đề này đây, ai có cùng mối quan tâm thì hợp tác chia sẻ nhé

Reply

Leave a Comment

CommentLuv badge
;troy ;pig ;lol ;khakha ;huw ;happy ;funny ;fuck ;damn ;cry ;bum ;bigcry

Previous post:

Next post: